اگر به نسبت آراء مردم طبس در انتخابات ریاست جمهوری بین دو رقیب اصلی این انتخابات نگاهی بیاندازید بی شک به این موضوع واقف خواهید شد که چگونه یک فرماندار صرفا سیاسی و ضعیف در کار اجرایی می تواند حتی به یک رئیس جمهور ضربه بزند.

بله حدود ۶ ماه پیش بود که سید مهدی طلایی مقدم که حدود ۲ سال و ۹ ماه از بهترین فرصت بافق برای پیشرفت را در بالاترین پست اجرایی سوزاند صرفا برای ساماندهی تیم ستادی و انتخاباتی راهی طبس شد اما در همین مدت کوتاه آنقدر در طبس ضعف عملکرد داشت که رای حداکثری دوره قبل مردم به روحانی را تبدیل به یک رای حداقلی در این دوره نمود.

شاید بتوان یکی از دلایل اصلی عدم اقبال مردم بافق به روحانی در دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری را نارضایتی از عملکرد این فرماندار غیر بومی قلمداد کرد که حداقل آثار سؤء مدیریت وی در پایان نیافتن ۴۰ کیلومتر باقی مانده از دوبانده سازی جاده بافق – یزد در طول ۴ سال علی رغم قولهای مکرر اتمام در پایان سالهای ۹۴،۹۳ و ۹۵ توسط شخص ایشان مشهود است.

امید است فرماندار کنونی بافق همانگونه که در این ۶ ماه نشان داده بتواند با پیگیری، تلاش و تغییر در برخی از مدیریتهای دچار روزمرگی شده شهرستان ،در فرصتی که در این مقام برای خدمت در دست دارد علاوه بر جبران عقب ماندگی ها به علت ناتوانی و بی تدبیری فرماندار سابق ،شعارِ امیدِ دولت روحانی را برای مردم این شهرستان تحقق بخشد.