بافق از دوره صفویه به دلیل مردمان و صاحب منصبان شجاع و دلیر به دارالشجاعه مشهور شد و این لقب در چند مورد ازکتب مورخین از جمله جامع المفیدی ذکر شده است .بافق به قصبه طیبه نیز مشهور بوده است.
بافق با این همه منابع سرشار معدنی و سرمایه های ملی باید قصبه طیبه باقی بماند . در دار الشجاعه بافق مردمان شجاع و دلیر چون نخل هایی سرفراز از طیب و طاهر ماندن این شهر  در تمامی بخش ها صیانت کرده و از سرمایه های ملی بافق حفاظت خواهند کرد .